Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom webového portálu Thinkapple.sk je IT Direct s.r.o., so sídlom na Brnenskej ulici č.43, 040 11 Košice, IČO: 45960976, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 37105/V (ďalej len „Thinkapple.sk“).
Prevádzkovateľ je vlastníkom domény, ochrannej známky, grafiky, samotnej www stránky a technickej realizácie.
Internetový portál Thinkapple.sk je určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
Služby pre čitateľov a návštevníkov na Thinkapple.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Podmienkou využívania služieb na Thinkapple.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia

Thinkapple.sk rešpektuje súkromie užívateľov Thinkapple.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, e-mail, ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”).
Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Thinkapple.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na portáli môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. V tom prípade však môžu byť niektoré funkcie portálu nedostupné. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény Thinkapple.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby portálu.
Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže Thinkapple.sk využívať na účely štatistiky.
Thinkapple.sk sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
Registrácia na Thinkapple.sk je absolútne dobrovoľná.

III. Práva a povinnosti portálu Thinkapple.sk

Thinkapple.sk poskytuje služby v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými chybami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Thinkapple.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Thinkapple.sk tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Thinkapple.sk.
Thinkapple.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách, ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Thinkapple.sk nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo prevádzkovateľ portálu Thinkapple.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy, narúšajú súkromie osôb. Rovnako budú vymazané príspevky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli porušovať platné zákony v Slovenskej republike.
Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje tieto pravidlá, prosím, oznámte nám túto skutočnosť na [email protected]
Thinkapple.sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Thinkapple.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Thinkapple.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
Thinkapple.sk sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na portáli Thinkapple.sk sa užívateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
Thinkapple.sk upozorňuje návštevníkov, že za materiály označené ako PR správa alebo reklama nesie zodpovednosť zadávateľ.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Užívateľom služieb na Thinkapple.sk je zakázané:
používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
propagovať pornografiu,
otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Thinkapple.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama a môžu mu byť posielané reklamné a informačné e-maily.

V. Pravidlá používania a pridávania obsahu

Obsah na Thinkapple.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Thinkapple.sk zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Thinkapple.sk. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia je zakázané.
Užívateľ, ktorý zverejňuje na Thinkapple.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Thinkapple.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
Žiadny užívateľ portálu Thinkapple.sk nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 500 € za každý takto využitý text, jeho časť alebo obrázok. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácií a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť, a prípadne informuje, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb.
Zverejnením svojich príspevkov na Thinkapple.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VI. Záverečné ustanovenia

Thinkapple.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Thinkapple.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Thinkapple.sk Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, so zmenou bez výhrad súhlasí.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 20. februára 2014.