Elon Musk odhalil zopár detailov o svojom pláne kolonizovať Mars

Startitup

A sú teda poriadne ambi­ci­ózne.

Spa­ceX si kla­die za cieľ vyslať svoju prvú misiu na Mars v roku 2018 a potom poslať aspoň jednu misiu na Mars každé dva roky. Tieto misie budú pre “usta­no­ve­nie záso­bo­va­cej cesty na Mars,” pove­dal Musk pre Was­hing­ton Post. Aké­koľ­vek koló­nie na čer­ve­nej pla­néte budú potre­bo­vať doda­točné zásoby dodané v prie­behu času — ako je naprí­klad viac jedla či výmeny vyba­ve­nia.

Zdroj: space.com

Ale okno pre odo­sla­nie nákladu na Mars sa otvára len kaž­dých 26 mesia­cov, keď sú Zem a Mars na svo­jich drá­hach k sebe nabliž­šie. Musk pove­dal, že Spa­ceX plá­nuje vyslať misiu na Mars každé dva roky počas tohto okna, aby mohli vytvo­riť spo­ľah­livú záso­bo­va­ciu trasu.

Môžete sa na to spo­ľa­hnúť. Bude sa to diať raz za 26 mesia­cov. Rov­nako pra­vi­delne ako vlak opúšťa sta­nicu.

Prvým kro­kom pre zave­de­nie tejto trasy bude misia Red Dra­gon. Spa­ceX plá­nuje v roku 2018 vypus­tiť aktu­ali­zo­vanú ver­ziu svo­jej koz­mic­kej lode Dra­gon k Marsu s cie­ľom otes­to­vať spô­soby, ako pri­stáť s ťaž­kými pred­metmi na povr­chu pla­néty. Red Dra­gon má pou­ží­vať motory na palube pre jemné dosad­nu­tie na povrch čer­ve­nej pla­néty. Ak sa to podarí, kap­sula by sa stala naj­väč­ším vozid­lom, aké kedy pri­stálo na Marse. To zna­mená, že pre jeho dopra­ve­nie na Mars bude potre­bo­vať veľmi silnú raketu. Rie­še­ním Spa­ceX je Fal­con Heavy, oveľa väč­šia a sil­nej­šia ver­zia rakety Fal­con 9. Fal­con Heavy ešte nele­tela, ale spo­loč­nosť sľu­buje, že svoj debut absol­vuje tento rok.

Zdroj: space.com

Musk pove­dal, že v roku 2020 plá­nuje spo­loč­nosť vyslať naj­me­nej dve koz­mické lode Dra­gon na dvoch rake­tách Fal­con Heavy. Firmy a orga­ni­zá­cie budú mať mož­nosť nalo­žiť do týchto kap­súl veci na expe­ri­menty, ktoré chcú vyskú­šať na Marse. Potom v roku 2022 Spa­ceX vyšle svoj tajomný Mars Colo­nial Tran­s­por­ter. To je vozidlo, ktoré bude prav­de­po­dobne domo­vom budú­cich astro­nau­tov na ich pol­roč­nej ceste k čer­ve­nej pla­néte.

Ľudia majú ces­to­vať na MCT prvý­krát v roku 2024, s pri­stá­tím naplá­no­va­ným na rok 2025. Prvá misia však nebude mať prí­liš veľa pasa­žie­rov, “pre­tože keď sa niečo pokazí, chceme ris­ko­vať naj­menší možný počet živo­tov,” pove­dal Musk.

Stále vieme veľmi málo o MCT a ostat­ných plá­noch kolo­ni­zá­cie Marsu. Pre túto chvíľu je ťažké skú­mať Mus­kove plány, ale samotné dátumy sú dosť na to, aby sme mohli byť skep­tickí. V pod­state si Spa­ceX myslí, že môže pora­ziť NASA v dopra­vovaní ľudí na povrch Marsu (NASA plá­nuje dostať ľudí na Mars po roku 2030).

Zdroj: space.com

To je pre spo­loč­nosť neuve­ri­teľne náročné vzhľa­dom na to, že dote­raz ešte ani nele­tela do ves­míru s ľuďmi. Spa­ceX tiež dote­raz ešte nepris­tál s kap­su­lou Dra­gon pomo­cou moto­rov na palube. A stále nevieme, ako spo­loč­nosť plá­nuje udr­žať ľudí v bez­pečí počas cesty na Mars. Ako naprí­klad ochráni pasa­žie­rov pred žia­re­ním z hlbo­kého ves­míru?

Snáď sa viac odpo­vedí dozvieme v sep­tem­bri, keď Musk plá­nuje odha­liť väč­šinu pod­rob­ností o jeho pláne s kolo­ni­zá­ciou Marsu. Musk sľu­buje, že ľudia nebudú skla­maní. A berúc do úvahy, čo všetko už doká­zal, sa, mys­lím, máme na čo tešiť. Napriek tomu sa zdá, že Spa­ceX má veľmi malý pries­tor pre omyly, ak chcú všetko doká­zať podľa sta­no­ve­ného plánu.

Zdroj: vox.com


zdroj: theverge.com
zdroj titul­nej foto­: wonderfulengineering.com

Ak sa ti článok páčil, podpor ho, prosím, na Facebooku lajkom, komentárom či zdieľaním.

Komentáre